LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Przemysław Cichulski - partner
Natasza Granczarek - partner
Marcin Piasecki - partner
Agnieszka Kurzyńska - partner
Zespół specjalistów

Szkolenia

KALENDARZ SZKOLEŃ - ARCHIWUM

 

12 Grudzień 2017

LUTY
"Emisja obligacji korporacyjnych - upadłość, niewypłacalność, restrukturyzacja emitenta" 13 LUTEGO 2018 BROSZURA

"Administartor zabezpieczeń - wybrane zagadnienia prawne - zakres odpowiedzialności wobec obligatariuszy" 14 LUTEGO 2018 BROSZURA


MARZEC
"Weksel i poręczenie wekslowe - wybrane kwestie prawne" 6 MARCA 2018BROSZURA

"Due diligence - wybrane zagadnienia prawne" 7 MARCA 2018 BROSZURA

"Zabezpieczenia osobiste wierzytelności pieniężnych" 13 MARCA 2018 BROSZURA

"Zastaw rejestrowy, Administartor zastawu rejestrowego i dochodzenie roszczeń z zastawu rejestrowego" 14 MARCA 2018 BROSZURA

"Tajemnica bankowa i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów" 20 MARCA 2018 BROSZURA

"Nowe prawo restrukturyzacyjne - wybrane zagadnienia prawne" 21 MARCA 2018BROSZURA

"Odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej funduszy inwestycyjnych"27 MARCA 2018 BROSZURA

"Wybrane aspekty umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w praktyce"28 MARCA 2018 BROSZURA


KWIECIEŃ

"LMA standardowe postanowienia wzorca umowy kredytowej" 4 KWIETNIA 2018BROSZURA

"Zabezpieczenia transakcji kredytowych z wykorzystaniem wzorca LMA" 10 KWIETNIA 2018 BROSZURA

"Franchising usług bankowych - zagadnienia prawne" 11 KWIETNIA 2018BROSZURA

"Prawo rynku kapitałowego. Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej na rynku kapitałowym, informacje prawnie chronione" 17 KWIETNIA 2018 BROSZURA

"Prawo rynku kapitałowego. Szczególne machanizmy ochronne na rynku regulowanym"18 KWIETNIA 2018 BROSZURA

"Prawo rynku kapitałowego. Fundusze inwestycyjne" 24 KWIETNIA 2018BROSZURA

"Prawo rynku kapitałowego. Rozporządzenie MAR - nadużycia na rynku " 25 KWIETNIA 2018 BROSZURA


MAJ

"Share Purchase Agreement w transakcjach fuzji i przejeć - wybrane zagadnienia prawne" 8 MAJA 2018 BROSZURA

"Rachunki escrow i zastrzeżone - wybrane zagadnienia prawne" 9 MAJA 2018BROSZURA

"Marketing usług finansowych" 15 MAJA 2018 BROSZURA

"Dochodzenie roszczeń przeciwko emitentowi obligacji" 15 MAJA 2018 BROSZURA

"Hipoteka. Administrator hipoteki i dochodzenie roszczeń z hipoteki" 22 MAJA 2018 BROSZURA

"Rozporządzenie EMIR - implementacja, wybrane kwestie problemowe, interpretacje, case study" 23 maja 2018 BROSZURA

"Administartor zastawu rejestrowego w procesie emisji obligacji - ryzyka, zakres praw i obowiązków wobec emitenta i obligatariuszy" 30 MAJA 2018 BROSZURA
LUTY
"Emisja obligacji korporacyjnych - upadłość, niewypłacalność, restrukturyzacja emitenta" 13 LUTEGO 2018 BROSZURA

"Administartor zabezpieczeń - wybrane zagadnienia prawne - zakres odpowiedzialności wobec obligatariuszy" 14 LUTEGO 2018 BROSZURA


MARZEC
"Weksel i poręczenie wekslowe - wybrane kwestie prawne" 6 MARCA 2018BROSZURA

"Due diligence - wybrane zagadnienia prawne" 7 MARCA 2018 BROSZURA

"Zabezpieczenia osobiste wierzytelności pieniężnych" 13 MARCA 2018 BROSZURA

"Zastaw rejestrowy, Administartor zastawu rejestrowego i dochodzenie roszczeń z zastawu rejestrowego" 14 MARCA 2018 BROSZURA

"Tajemnica bankowa i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów" 20 MARCA 2018 BROSZURA

"Nowe prawo restrukturyzacyjne - wybrane zagadnienia prawne" 21 MARCA 2018BROSZURA

"Odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej funduszy inwestycyjnych"27 MARCA 2018 BROSZURA

"Wybrane aspekty umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w praktyce"28 MARCA 2018 BROSZURA


KWIECIEŃ

"LMA standardowe postanowienia wzorca umowy kredytowej" 4 KWIETNIA 2018BROSZURA

"Zabezpieczenia transakcji kredytowych z wykorzystaniem wzorca LMA" 10 KWIETNIA 2018 BROSZURA

"Franchising usług bankowych - zagadnienia prawne" 11 KWIETNIA 2018BROSZURA

"Prawo rynku kapitałowego. Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej na rynku kapitałowym, informacje prawnie chronione" 17 KWIETNIA 2018 BROSZURA

"Prawo rynku kapitałowego. Szczególne machanizmy ochronne na rynku regulowanym"18 KWIETNIA 2018 BROSZURA

"Prawo rynku kapitałowego. Fundusze inwestycyjne" 24 KWIETNIA 2018BROSZURA

"Prawo rynku kapitałowego. Rozporządzenie MAR - nadużycia na rynku " 25 KWIETNIA 2018 BROSZURA


MAJ

"Share Purchase Agreement w transakcjach fuzji i przejeć - wybrane zagadnienia prawne" 8 MAJA 2018 BROSZURA

"Rachunki escrow i zastrzeżone - wybrane zagadnienia prawne" 9 MAJA 2018BROSZURA

"Marketing usług finansowych" 15 MAJA 2018 BROSZURA

"Dochodzenie roszczeń przeciwko emitentowi obligacji" 15 MAJA 2018 BROSZURA

"Hipoteka. Administrator hipoteki i dochodzenie roszczeń z hipoteki" 22 MAJA 2018 BROSZURA

"Rozporządzenie EMIR - implementacja, wybrane kwestie problemowe, interpretacje, case study" 23 maja 2018 BROSZURA

"Administartor zastawu rejestrowego w procesie emisji obligacji - ryzyka, zakres praw i obowiązków wobec emitenta i obligatariuszy" 30 MAJA 2018 BROSZURA
="color: rgb(0, 0, 0);">2013 STYCZEŃ
1. „Zabezpieczenia transakcji finansowych i ich realizacja” – 21 i 28 stycznia 2013 BROSZURA
2. „Zmowy cenowe jako przykład porozumień naruszających konkurencję” – 30 stycznia 2013 BROSZURA

LUTY
1. „Ustawa o usługach płatniczych (PSD) – obowiązki informacyjne, prawa i obowiązki w zakresie dostarczania usług” – 11 lutego 2013 BROSZURA
2. „Dopuszczalność i tryb emisji obligacji korporacyjnych przez podmioty lecznicze w tym SP ZOZy” – 28 lutego 2013 BROSZURA

MARZEC

1. „Due diligence – wybrane zagadnienia prawne” – 11 marca 2013 BROSZURA
2. "Zmowy cenowe jako przykład porozumień ograniczających konkurencję" 19 marca 2013 BROSZURA
3. „Realizacja zabezpieczeń i postępowanie windykacyjne” – 25 26 marca 2013 BROSZURA

KWIECIEŃ

1. „Transakcje partycypacyjne na rynku kredytowym ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA” – 15 16 kwietnia 2013 BROSZURA
2. "Compliance i MIFID zarządzanie
konfliktem interesów przy świadczeniu usług inwestycyjnych" 18 kwietnia 2013

3. „Odpowiedzialność członków zarządu za działanie na szkodę spółki” 22 kwietnia 2013

MAJ

1. "Sekurytyzacja bezpośrednia (w tym true sale) jako alternatywna metoda finansowania – zagadnienia prawne" 15 maja 2013BROSZURA
2. "Sekurytyzacja syntetyczna i subpartycypacyjna – zagadnienia prawne" 22 maja 2013 BROSZURA
3. „Obszary negocjacyjne w dokumentacji kredytowej wg standardu LMA” – 27 i 28 maja 2013 BROSZURA

CZERWIEC

1. "Rozporządzenie EMIR – implementacja, wybrane kwestie problemowe, interpretacje, case      studies" – 4 czerwca 2013
2. "Syndykacje i konsorcja kredytowe z uwzględnieniem standardów LMA" – 10 czerwca 2013
BROSZURA
3. „Obszary negocjacyjne w dokumentacji kredytowej wg standardu LMA”17 i 18 czerwca 2013 BROSZURA

LIPIEC

1. „Share Purchase Agreement w transakcjach fuzji i przejęć – wybrane zagadnienia prawne” - 1 lipca 2013 BROSZURA
2. „Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków UE – wybrane zagadnienia prawne” 15 lipca 2013 BROSZURA
3."Marketing usług finansowych" 22 lipca 2013 BROSZURA
4. "Franchising usług bankowych zagadnienia prawne" 29 lipca 2013 BROSZURA

SIERPIEŃ
1. "Faktoring, forfaiting i programy skupu wierzytelności zagadnienia prawne" 5 sierpnia 2013 BROSZURA
2. "Listy zastawne i banki hipoteczne zagadnienia prawne" 20 sierpnia 2013 BROSZURA
3. „Prawne zabezpieczenia wierzytelności”21 i 22 sierpnia 2013 BROSZURA
4. "Transakcje project finance ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA" 27 sierpnia 2013 BROSZURA

WRZESIEŃ

1. "Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych - wybrane zagadnienia prawne" 2 września
2013
2. "Transakcje acquisition finance ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA" 9 września2013
3. "Konsolidacja sald na konwersji długu lub odpowiedzialności solidarnej alternatywa
dla poręczeń 16
września 2013
4. „Prawne zabezpieczenia wierzytelności” 18 i 19września 2013
5. "Ustawa o kredycie konsumenckim wybrane zagadnienia prawne" 23 września 2013

PAŹDZIERNIK

1. "Korekty finansowe za naruszenia prawa zamówień publicznych w projektach unijnych" 1października 2013 BROSZURA
2. "Tajemnica bankowa i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów" 7 października 2013
3. "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy obowiązki instytucji finansowych" 14 października 2013
4. „Realizacja zabezpieczeń i postępowanie windykacyjne” 21 i 22 października


LISTOPAD

1. "Pomoc publiczna – zagadnienia prawne" 4 listopada 2013 BROSZURA
2. "Finansowanie projektów publicznych wybrane aspekty realizacji projektów
infrastrukturalnych" 13 listopada 2013
BROSZURA
3. "Prawne aspekty emisji i obsługi obligacji korporacyjnych” 18 listopada 2013 BROSZURA
4. "Emisja obligacji korporacyjnych –upadłość, niewypłacalność emitenta" 29 listopada 2013 BROSZURA
5. „Partycypacje, transfery wierzytelności i zaangażowań kredytowych bilateralnych i konsorcjalnych z uwzględnieniem standardów LMA” 25 i 26 listopada 2013 BROSZURA

GRUDZIEŃ
"Sekurytyzacja wierzytelności leasingowych" 2 grudnia 2013 BROSZURA
" Obszary negocjacyjne w dokumentacji kredytowej wg standardu LMA" 9-10 grudnia 2013 BROSZURA
"Syndykacje i konsorcja kredytowe z uwzględnieniem standardów LMA" 16 grudnia 2013 BROSZURA


2014

STYCZEŃ
1. "Tajemnica przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo informacji i zakaz konkurencji - ochrona interesów przedsiębiorstwa" 13 stycznia 2014 BROSZURA
2. "Faktoring, forfaiting i programy skupu wierzytelności - zagadnienia prawne” 20 stycznia 2014 BROSZURA
3. "Zamówienia publiczne dla jednostek samorządu terytorialnego – wybrane aspekty praktyczne" 27 stycznia 2014 BROSZURA

LUTY
1 ."Dyrektywa ZAFI/AIFMD - identyfikacja ZAFI i warunki prowadzenia działalności" 4 lutego 2014 BROSZURA
2. "Zabezpieczenia osobiste wierzytelności finansowych" 10 lutego 2014 BROSZURA
3 ."Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności finansowych" 11 lutego 2014 BROSZURA
4. "Wykorzystanie profesjonalnej procedury analizy i oceny umów handlowych - praktyczne warsztaty zabezpieczania interesów swojej firmy w umowach handlowych" 19 lutego 2014 BROSZURA
5. "Due Diligence - cel, organizacja, ryzyka - wybrane zagadnienia prawne" 25 lutego 2014 BROSZURA

MARZEC
1. "Błędy i ryzyka prawne w transakcjach fuzji iprzejęć - praktyczne omówienie i case study" 3 marca 2014 BROSZURA
2. "Jednostka służby zdrowia jako spółka z o.o. w praktyce" 10 marca 2014 BROSZURA
3. "Dopuszczalność i tryb emisji obligacji korporacyjnych przez podmioty lecznicze w tym SP ZOZy" 11 marca 2014 BROSZURA
4. "Transakcje project finance ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA" 17 marca 2014 BROSZURA
5. "Wybrane aspekty umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w praktyce" 24 marca 2014 BROSZURA

KWIECIEŃ
„Franchising usług bankowych - zagadnienia prawne” 7 kwietnia 2014 BROSZURA
"Ustawa o usługach płatniczych (PSD) – obowiązki informacyjne, prawa i obowiązki w zakresie dostarczania usług" 14 kwietnia 2014 BROSZURA
"Share Purchase Agreement w transakcjach fuzji i przejęć - wybrane zagadnienia prawne" 16 kwietnia 2014 BROSZURA
"Rachunki escrow i zastrzeżone - wybrane zagadnienia prawne" 22 kwietnia 2014 BROSZURA
"Zabezpieczenia transakcji kredytowych z wykorzystaniem wzorca LMA" 28 kwietnia 2014 BROSZURA

2015

LUTY
"Cash pooling – usługa konsolidacji sald w ujęciu prawnym" 20 LUTEGO 2015 BROSZURA
"Sekurytyzacja syntetyczna i subpartycypacyjna – zagadnienia prawne” 23 LUTEGO 2015 BROSZURA

MARZEC
"Listy zastawne i banki hipoteczne - zagadnienia prawne" 2 MARCA 2015 BROSZURA
"Sekurytyzacja wierzytelności leasingowych" 5 MARCA 2015 BROSZURA
"Obszary negocjacyjne w dokumentacji kredytowej wg standardu LMA” (2 DNIOWE) 9-10 MARCA 2015
BROSZURA

KWIECIEŃ
"Listy zastawne i banki hipoteczne - zagadnienia prawne" 1 KWIETNIA 2015 BROSZURA
"Sekurytyzacja wierzytelności leasingowych" 9 KWIETNIA 2015 BROSZURA
"Sekurytyzacja syntetyczna i subpartycypacyjna – zagadnienia prawne" 13 KWIETNIA 2015
BROSZURA 

MAJ
"Emisja obligacji korporacyjnych, proces emisji, dokumentacja - wybrane zagadnienia prawne" 11 MAJA 2015 BROSZURA

"Rachunki escrow i zastrzeżone - wybrane zagadnienia prawne" 14 MAJA 2015 BROSZURA
"Nowelizacja ustawy o obligacjach - wybrane zagadnienia prawne dotyczące zabezpieczeń emisji i funkcji administratora zabezpieczeń" 18 MAJA 2015  BROSZURA
"Wybrane aspekty umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w praktyce" 21 maja 2015 BROSZURA
"Zabezpieczenia prawne transakcji kredytowych z wykorzystaniem wzorca LMA" 25 MAJA 2015 BROSZURA
"Syndykacje i konsorcja kredytowe z uwzględnieniem standardów LMA" 27 MAJA 2015 BROSZURA
"LMA – standardowe postanowienia wzorca umowy kredytowej" 28 MAJA 2015BROSZURA


CZERWIEC
"Obszary negocjacyjne w dokumentacji kredytowej wg standardu LMA" 1-2 CZERWCA 2015 BROSZURA
"Due diligence – wybrane zagadnienia prawne 8 CZERWCA 2015 BROSZURA
"Compliance i MIFID zarządzanie konfliktem interesów przy świadczeniu usług inwestycyjnych" 10 CZERWCA 2015  BROSZURA
"Share Purchase Agreement w transakcjach fuzji i przejęć - wybrane zagadnienia prawne" 11 CZERWCA 2015  BROSZURA
"Transakcje partycypacyjne na rynku kredytowym ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA" (2 DNIOWE) 15-16 CZERWCA 2015"Transakcje partycypacyjne na rynku kredytowym ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA" (2 DNIOWE) 15-16 CZERWCA 2015 BROSZURA
"Partycypacje, transfery wierzytelności i zaangażowań kredytowych bilateralnych i konsorcjalnych z uwzględnieniem standardów LMA" (2 DNIOWE) 22-23 CZERWCA 2015 BROSZURAOSZURA
"Ustawa o kredycie konsumenckim - wybrane zagadnienia prawne” 29 CZERWCA 2015
BROSZURA

LIPIEC
"Transakcje acquisition finance ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA" 2 LIPCA 2015  BROSZURA
"Listy zastawne i banki hipoteczne - zagadnienia prawne" 6 LIPCA 2015  BROSZURA
"Osobiste zabezpieczenia należności handlowych" 9 LIPCA 2015  BROSZURA
"Rzeczowe zabezpieczenia należności handlowych" 10 LIPCA 2015  BROSZURA
"Sekurytyzacja syntetyczna i subpartycypacyjna – zagadnienia prawne" 13 LIPCA 2015  BROSZURA
„Realizacja zabezpieczeń i postępowanie windykacyjne” 20 LIPCA 2015  BROSZURA
"Ustawa o usługach płatniczych (PSD) – obowiązki informacyjne, prawa i obowiązki w zakresie dostarczania usług" 27 LIPCA 2015  BROSZURA

SIERPIEŃ
"LMA – standardowe postanowienia wzorca umowy kredytowej" 3 SIERPNIA 2015 BROSZURA
"Dopuszczalność i tryb emisji obligacji korporacyjnych przez podmioty lecznicze w tym SP ZOZy” 10 SIERPNIA 2015 BROSZURA
"Sekurytyzacja wierzytelności leasingowych" 17 SIERPNIA 2015
BROSZURA
"Tajemnica przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo informacji i zakaz konkurencji - ochrona interesów przedsiębiorstwa" 24 SIERPNIA 2015 BROSZURA
"Sekurytyzacja „true sale” – ujęcie prawne” 31 SIERPNIA 2015 BROSZURA

WRZESIEŃ
"Cash pooling – usługa konsolidacji sald w ujęciu prawnym" 2 WRZEŚNIA 2015 BROSZURA

2017

STYCZEŃ

"Sekurytyzacja wierzytelności leasingowych." 17 STYCZEŃ 2017 BROSZURA

" Emisja obligacji korporacyjnych, proces emisji, dokumentacja - wybrane zagadnienia prawne." 25 STYCZEŃ 2017 BROSZURA

"Wybrane zagadnienia prawne dotyczące zabezpieczeń emisji i funkcji administratora zabezpieczeń." 26 STYCZEŃ 2017 BROSZURA

LUTY

"Cash pooling - konsolidacja sald na kowersji długu lub odpowiedzialności solidarnej - alternatywa dla poręczeń." 7 LUTEGO 2017 BROSZURA

"Tajemnica przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo informacjui i zakaz konkurencji - -ochrona interesu przedsiębiorstwa." 16 LUTEGO 2017 BROSZURA

MARZEC

"Share Purchase Agreement w transakcjach fuzji i przejęć - wybrane zagadnienia prawne" 6 MARCA 2017 BROSZURA


"Transakcje partycypacyjne (cesja i inne), na rynku kredytowym ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA" 7 MARCA 2017 BROSZURA

"Prawne aspekty emisji i obsługi obligacji korporacyjnych - wzorce dokumentacyjne" 9 MARCA 2017 BROSZURA

KWIECIEŃ

"Administartor zabezpieczeń- wybrane zagadnienia prawne - zakres odpowiedzialności wobec obligatariuszy" 3 KWIETNIA 2017 BROSZURA

"Franchising usług bankowych - zagadnienia prawne oraz typowe spory - studium zagadnień" 4 KWIETNIA 2017 BROSZURA
"Odpowiedzialność członków zarządu za działanie na szkodę spółki" 10 KWIETNIA 2017 BROSZURA
"Sekurytyzacja bezpośrednia (w tym true sale) jako alternatywna metoda finansowania - zagadnienia prawne" 11 KWIETNIA 2017 BROSZURA
"Sekurtyzacja syntetyczna i subpartycypacyjna - zagadnienia prawne" 12 KWIETNIA 2017 BROSZURA
"Finansowanie po aktywach i przy wykorzystaniu cesji wierzytelności - zagadnienia prawne i dokumentacja" 20 KWIETNIA 2017 BROSZURA
"Listy zastawne i banki hipoteczne - wybrane zagadnienia prawne" 21 KWIETNIA 2017 BROSZURA

MAJ

"LMA - standardowe postanowienia wzorca umowy kredytowej" 4-5 MAJA 2017 

Umowy kredytowe wg wzorca LMA – techniki doboru kluczowych klauzul” część I-sza 18 MAJA 2017
„Umowy kredytowe wg wzorca LMA – techniki doboru kluczowych klauzul” część II-ga 19 MAJA 20117

PAŹDZIERNIK

"Marketing usług finansowych" 2 PAŹDZIERNIKA 2017

„Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, obowiązki instytucji finansowych"
5 PAŹDZIERNIKA 2017

"Rozporządzenie EMIR - implementacja, wybrane kwestie problemowe, interpretacje, case studies"  9 PAŹDZIERNIKA 2017

„Błędy i ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć - praktyczne omówienia i case study"12 PAŹDZIERNIKA 2017

"Transakcje partycypacyjne na rynku kredytowym ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA" 16 PAŹDZIERNIKA 2017

„Weksel i poręczenie wekslowe - wybrane kwestie prawne" 19 PAŹDZIERNIKA 2017

"Listy zastawne i banki hipoteczne - zagadnienia prawne"  24 PAŹDZIERNIKA 2017

"Tajemnica bankowa i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów 27 PAŹDZIERNIKA 2017

LISTOPAD

„Zabezpieczenie osobiste wierzytelności pienieżnych" 2 LISTOPADA 2017

"Ustawa o kredycie konsumenckim - wybrane zagadnienia prawne" 5 LISTOPADA 2017

„Emisja obligacji korporacyjnych - upadłość, niewypłacalność, restrukturyzacja emitenta" 27 LISTOPADA 2017

„Syndykacje i konsorcja kredytowe z uwzględnieniem standardów LMA"

30 LISTOPADA 2017

2018

LUTY

"Emisja obligacji korporacyjnych - upadłość, niewypłacalność, restrukturyzacja emitenta" 13 LUTEGO 2018 BROSZURA

"Administartor zabezpieczeń - wybrane zagadnienia prawne - zakres odpowiedzialności wobec obligatariuszy" 14 LUTEGO 2018 BROSZURA

MARZEC

"Weksel i poręczenie wekslowe - wybrane kwestie prawne" 6 MARCA 2018BROSZURA

"Due diligence - wybrane zagadnienia prawne" 7 MARCA 2018 BROSZURA

"Zabezpieczenia osobiste wierzytelności pieniężnych" 13 MARCA 2018 BROSZURA

"Zastaw rejestrowy, Administartor zastawu rejestrowego i dochodzenie roszczeń z zastawu rejestrowego" 14 MARCA 2018 BROSZURA

"Tajemnica bankowa i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów" 20 MARCA 2018 BROSZURA

"Nowe prawo restrukturyzacyjne - wybrane zagadnienia prawne" 21 MARCA 2018BROSZURA

"Odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej funduszy inwestycyjnych"27 MARCA 2018 BROSZURA

"Wybrane aspekty umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w praktyce"28 MARCA 2018 BROSZURA

KWIECIEŃ


"LMA standardowe postanowienia wzorca umowy kredytowej" 4 KWIETNIA 2018BROSZURA

"Zabezpieczenia transakcji kredytowych z wykorzystaniem wzorca LMA" 10 KWIETNIA 2018 BROSZURA

"Franchising usług bankowych - zagadnienia prawne" 11 KWIETNIA 2018BROSZURA

"Prawo rynku kapitałowego. Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej na rynku kapitałowym, informacje prawnie chronione" 17 KWIETNIA 2018 BROSZURA

"Prawo rynku kapitałowego. Szczególne machanizmy ochronne na rynku regulowanym"18 KWIETNIA 2018 BROSZURA

"Prawo rynku kapitałowego. Fundusze inwestycyjne" 24 KWIETNIA 2018BROSZURA

"Prawo rynku kapitałowego. Rozporządzenie MAR - nadużycia na rynku " 25 KWIETNIA 2018 BROSZURA

MAJ


"Share Purchase Agreement w transakcjach fuzji i przejeć - wybrane zagadnienia prawne" 8 MAJA 2018 BROSZURA

"Rachunki escrow i zastrzeżone - wybrane zagadnienia prawne" 9 MAJA 2018BROSZURA

"Marketing usług finansowych" 15 MAJA 2018 BROSZURA

"Dochodzenie roszczeń przeciwko emitentowi obligacji" 15 MAJA 2018 BROSZURA

"Hipoteka. Administrator hipoteki i dochodzenie roszczeń z hipoteki" 22 MAJA 2018 BROSZURA

"Rozporządzenie EMIR - implementacja, wybrane kwestie problemowe, interpretacje, case study" 23 maja 2018 BROSZURA

"Administartor zastawu rejestrowego w procesie emisji obligacji - ryzyka, zakres praw i obowiązków wobec emitenta i obligatariuszy" 30 MAJA 2018 BROSZURA<< Powrót

LBA Adwokaci i Radcowie Prawni
Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki
Spółka Partnerska

Al. Ujazdowskie 51
Dom Dochodowy, VI p.
00-536 Warszawa

tel. +48 (22) 584 7400
faks +48 (22) 584 7401
kancelaria@lbalegal.pl

© LBA Litigation & Business Attorneys 2018